Začátek  nápadu na stavbu rozhledny byl od roku 2003.

Do roku 2006 se jednalo s Lesy ČR.

Prvotní jednání s Lesy ČR – nechtěli povolit stavbu.

První nástřel rozhledny byla celodřevěná uzavřená věž s  výškou cca 31 metrů.

Z hlediska realizace nebylo možné – požární zpráva byla nevyhovující.

Další projekt byl přes IROP – výška 32,7 metru. Hrací věž.

 

Současný stav:

Zpracovatel projektu: Petr Myslivec, TAPA projekt s.r.o.

Výška: 25,7 m

Cena: 7 135 280 Kč včetně DPH

Začátek stavby: květen 2021

Konec stavby: září 2021

Zhotovitel: Stenco s.r.o.

 

Základní charakteristika objektů

 • Rozhledna je navržena jako jednoduchá osmiboká stavba řešená ve dvou hmotách. Spodní část je řešena z jako masivní konstrukce z monolitického železobetonu a horní část stavby je navržena jako lehká ocelová konstrukce.
 • Ocelová konstrukce bude opláštěná dřevěným pláštěm tvořeným deskami z  modřínových prken.
 • Přípravné a zemní práce – před zahájením zemních prací bude provedeno vykácení nezbytně nutných vzrostlých kmenů pro výstavbu. Zemní práce spočívají pouze ve výkopu pro základovou desku pod železobetonovou konstrukci.
 • Vykopaná zemina sypký materiál ze zpevněných ploch bude využit při drobných terénních úpravách okolo rozhledny popř. odvezen na odpovídající skládku dle typu materiálu.
 • Před zahájením zemních prací nutno vytýčit všechny případné stávající inženýrské sítě.
 • Základové konstrukce pod rozhlednou jsou tvořena železobetonovou základovou deskou z betonu C20/25 o tl.1200mm. Nosná základová železobetonová deska bude uložena na podkladní základovou desku z prostého betonu C16/20. Základové konstrukce budou provedeny do hloubky dle výkresu.
 • Svislé konstrukce spodní části jsou tvořeny železobetonovou konstrukcí. Svislá konstrukce plynule navazuje na základovou desku. Železobetonová konstrukce sestavená z obvodových zdí tl. 400 mm z pohledového monolitického betonu C30/37. Půdorysně je konstrukce tvaru 8-mi stěnu. Železobetonová konstrukce je do výšky +10,395 od 0,000.
 • Schodiště je provedeno z vetknutých podest a mezipodest do obvodových zdí.
 • Následně budou provedeny betonáže jednotlivých ramen schodiště. Celá železobetonová konstrukce je navržena jako monolitická.
 • Příčkové zdivo v přízemí rozhledny je navrženo z keramických příčkovek na cementovou maltu. Zastropení skladu u vstupu do rozhledny bude provedeno z prefa PZD desek uložených na nosné keramické příčky.
 • Nosná ocelová konstrukce je navržena na osmi samostatných sloupech z profilu TR168x6,3 a ve vyšší části z profilu TR168x4,5. V úrovni hlavních podest jsou ocelové sloupy vodorovně ztuženy profily TROBD 120x120x5 mm.
 • V posledním patře je vynášen vyhlídkový ochoz, který je zavěšen na obvodovém ztužení. Konstrukce schodišť je provedena z nosného středního ramene s mezipodestami kotvenými do obvodové konstrukce. Na horní straně je umožněn vodorovný posun ve směru ramene. Na střední rameno jsou osazeny v místě mezipodest nástupní a výstupní ramena s umožněným vodorovným posunem ve směru ramen.
 • Vřetenové schodiště je zavěšeno pod střešní konstrukcí na středním ocelovém sloupu.
 • Na podlahu mezipodest a schodišťových stupňů je navržen svařovaný rošt s protiskluzovou úpravou. Na stupně vřetenového schodiště je použit slzičkový plech v tl. 10 mm. Nosná konstrukce zastřešení je navržena z vynášející svařené prostorové příhradové konstrukce, která je vynesena na ocelových táhlech zavěšených ze sloupů. Na konstrukci je zavěšen nosný sloup vřetenového schodiště. Konstrukce zároveň podpírá dřevěné krokve.
 • Rošt pro osazení opláštění je předsazen před nosnou konstrukci. Jako opláštění budou použity dřevěné panely z prken. V roštu jsou osazeny ocelové profily pro umístění oken.
 • Ocelová konstrukce bude žárově zinkována. Na stavbě nebudou prováděny žádné spoje pomocí svařování.
 • Podlaha hlavních podest a vyhlídkového ochozu je navržena z dřevěných fošen tl. 50 mm. Dřevěná konstrukce je sestavena z dřevěných krokví uložených na ocelové konstrukci.
 • Na konstrukci krovu bude osazeno dřevěné bednění z OSB desek P+D tl.24mm a vrchní střešní krytina z měděného plechu. Na bednění bude uložena odvětrávací difuzní folie (např. DELTA Trela Plus).
 • Opláštění horní části rozhledny z ocelové konstrukce bude provedeno z desek vytvořených z modřínových prken tl.30mm kladených s přesahem (na šupiny) a kotvených na horizontální paždíky z ocelových profilů. Výrobní dokumentace dřevěného pláště je součástí dodávky stavby. Skladba dřevěného opláštění bude vypracována až na základě výrobní dokumentace ocelové konstrukce.
 • Jednotlivé desky opláštění budou kotveny tak, aby bylo možno v případě nutnosti provádět výměnu jednotlivých desek z vnitřku rozhledny. Desky budou o velikosti cca 900/1500mm aby bylo možné s deskami manipulovat.
 • Klempířské prvky budou provedeny z měděného plechu. Střešní krytina bude provedena z měděné falcované krytiny kladené na bednění z OSB desek na P+D tl.24mm.
 • Na krytinu bude použit měděný plech v tl.1 mm. Všechny ostatní klempířské konstrukce budou také provedeny z měděného plechu tl.0,7mm.
 • Před zahájením betonáže svislé železobetonové konstrukce spodní části bude provedena natíraná cementová hydroizolace AQUAFIN DS.
 • Výplně otvorů jsou navrženy ve spodní části jak plastová okna s fixním zasklením se zasklením z jednoduchým bezpečnostním sklem v tl.6mm.
 • Plastová okna budou v provedení šedá na vnější straně, bílá uvnitř.  Výplně otvorů v horní části s ocelovou konstrukcí s dřevěným opláštěním jsou navržena jako dřevěná okna z EURO profilů. Částečně jsou navržena okna s fixním zasklením bezpečnostním sklem v tl.6mm a částečně jako sklápěcí včetně uzamykatelného kování. Hlavní okna pro výhled na výhledové plošině jsou navržena jako atypické posuvné. Polovina okna je fixní a polovina jako posuvná otevíravá.
 • Vnitřní dveře do skladu budou provedeny jako plné plechové do ocelové zárubně. Dveře budou osazeny včetně kování a bezpečnostního zámku. Hlavní vstupní 2-křídlé atypické dveře, ocelový plech, žárově zinkovaný, vč. zárubně, prosklení bezpečnostní průsvitné sklo. Dveře budou osazeny včetně kování a bezpečnostního zámku.
 • Úpravy povrchů -podlahy – železobetonové konstrukce podlahy bude opatřena ochranným epoxidovým nátěrem s protiskluzným vsypem.
 • Stěny – na zděnou příčku skladu v I.NP bude provedena hladká cementová omítka stávající omítky jsou vápenocementové štukové železobetonové konstrukce bude ponechána bez další povrchové úpravy – pouze bude opatřena transparentním ochranným nátěrem.
 • Stropy – vápenocementová štuková omítka v prostoru skladu.
 • V dolní železobetonové části bude na vnější straně schodišťového ramene osazeno ocelové madlo kotvené do ŽB stěny. Na vnitřní straně schodiště bude provedeno ocelové zábradlí z nosných kruhových trubek a svislých výplňových tyčí.
 • Ocelová konstrukce bude žárově zinkována. Na stavbě nebudou prováděny žádné spoje pomocí svařování.
 • Vnitřní omítnuté stěny opatřené štukovou omítkou budou vymalovány ve světlých odstínech (sklad) – světle šedá. Vzorky všech nátěrů budou upřesněny a konsultovány projektantem při provádění.
 • Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti plísním a dřevokaznému hmyzu a houbám. Dřevěný plášť z modřínového řeziva a dřevěná konstrukce krovu budou opatřena lazurovacím nátěrem. Po obvodě rozhledny bude provedena pochozí zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby.
 • Bude použita dlažba v tl.60mm kladená do štěrkového lože.